Valeant Pharmaceuticals International Inc.

VRX:NYSE; VRX:TSX