Goldshore Resources Inc.

GSHR:TSX; GSHRF:OTC; 8X00:FSE